Általános Szerződési Feltételek

- Hatályos: 2020. június 01-tól –

 1. Üzemeltető adatai:

Néve: Scarpasso Kft.

Székhelye: 9721 Gencsapáti Ipar u. 10

Levelezési címe: 9721 Gencsapáti Ipar u. 10

Adószáma: 27937756-2-18

Cégjegyzékszáma: 18-09-114314

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Email: infio@asso.hu

Telefon: 06302353366

A tárhely-szolgáltató adatai:

 1. Alapvető rendelkezések:
 1. 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
 1. 2. A jelen ÁSZF 2020. június 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 1. 3. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.
 1. Regisztráció/vásárlás
 1. 1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 1. 2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 1. 3. Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 1. 4. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó jelszava illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 1. 1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák az áfát, és a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 1. 2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 1. 3, Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra -  Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 1. Rendelés menete
 1. 1. Felhasználó regisztrációval vásárolhat. A regisztráció megadott adatok ellenőrzése után kerül jóváhagyásra.
 1. 2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítva az automatikusan a kosárba kerül. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a ”Kosár” ikonra kattintva. A kosár tartalmát módosíthatja, vagy a mennyiség nullázásával törölheti.
 1. 3. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”véglegesít” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti az elérhetőségi, szállítási és fizetési adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban.
 1. 4. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 1. 5. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 1. 6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla elektronikus úton, vagy személyes átadással jut el a Felhasználónak. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el!             
 1. 7. Fizetési módok:

Banki átutalás (előre utalás): Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Üzemeltető bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Fizetés utánvéttel: A termék átvételekor a Futárszolgálat munkatársánál tud készpénzzel vagy bankkártyával fizetni.

5. 8 Szállítási költség a csomag méretétől függ! A szállítási költség megfizetése a Megrendelőt terheli. 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 1. 1.Üzemeltető ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést.
 1. 2.. Az adásvételi szerződés alapján az Üzemeltető dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 1. 4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
 1. 5. A Üzemeltető késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 1. 6. Ha Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.
 1. Elállás joga
 1. 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 1. 2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az asso.hu oldalon fellelhető nyilatkozat kitöltésével a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 1. 3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő az átvételtől számított 14 nap elteltével jár le.
 1. 4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 1. 5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 1. 6. Fogyasztó az elállási jog gyakorlása esetén a terméket eredeti csomagolásban, az Üzemeltető által megjelölt visszaküldési címre köteles visszajuttatni. Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nem hordatlan, hibátlan állapotban visszajuttatott termékben bekövetkező értékcsökkenés következményei alól az elállási jog gyakorlása nem mentesíti, az értékcsökkenés miatt Üzemeltető ért kárért felelős.
 1. 7. Üzemeltető a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a termék kiszállítási díját is.
 1. 8. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Üzemeltető részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni.
 1. 9. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 1. 10. A Üzemeltető nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 1.  11. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 1. 12. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Üzemeltető részére.
 1. 13. Üzemeltető nem köteles átvenni a visszaküldött terméket, ha Fogyasztó nem fizette meg a visszaszállítás költségét.
 1. 14. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Üzemeltetőt a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 1. 17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 1. 18. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 1. 19. Elállási jog gyakorlásának a menete:
 1. 20. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát az ÁSZF 7.2. alpontja szerinti nyilatkozat megküldésével Üzemeltetőnek az info@asso.hu címen jelezni. 
 1. Szavatosság és jótállás
 1. 1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.  A kellékszavatossági szabályokat a Ptk. 2013.(V. törvény) részletezi.
 1. 2. A szavatossági igény érvényesítésének feltételei:

- Annak igazolása, hogy a reklamált terméket webáruházunkban vásárolták. Ehhez elegendő a megrendelés azonosító megadása vagy a vásárlásról szóló számla másolata

- két (2) éven belüli vásárlás

 1. 3. A szavatosság igényének érvényesítésére rendelkezésre álló két év két részre tagolódik:
 1. 4. Az alábbi esetekben a szavatossági, jótállási igény nem érvényesíthető:

- határidő lejártát követő bejelentés

- vásárlás igazolásának hiánya

- nem rendeltetésszerű használat

- helytelen kezelés, tárolás okozta hiba

- erőszakos, külső behatás okozta sérülés

- természetes elhasználódás okozta kopás

 1. 5. Ha a megrendelt áru hibás, Üzemeltető azt díjmentesen kicseréli.
 1. Vegyes Rendelkezések
 1. 1. Amennyiben Üzemeltető az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 1. 2. Üzemeltető és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 1. Panaszkezelés rendje
 1. 1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. 2. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja.
 1. Szerzői jogok
 1. 1. Miután az asso.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az asso.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.
 1. 2. A asso.hu hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 1. 3. A Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 1. 4. Tilos az asso.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a asso.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 1. 5. Az asso.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges.
 1. Adatvédelem

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.asso.hu/order/static/aszf.htm

 1. Kapcsolat
 1.  1. Amennyiben bármi kérdése lenne webáruházunkkal, és azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken teheti ezt meg: info@asso.hu